(+84 ) 4 62756666 +84 24 62756666 info@davilaw.vnEmail: info@davilaw.vn

CHUYÊN GIA

Xem tất cả


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • TƯ VẤN ĐÀO TẠO

  19006820 (ext 02)

 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU

  19006820 (ext 03)

 • TƯ VẤN LUẬT

  19006820 (ext 04)

 • TƯ VẤN ISO

  19006820 (ext 05)


VIDEO


Nâng cao năng lực tư vấn về đầu tư theo hình thức PPP

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Davilaw Tổng kết năm 2016

TỔ CHỨC LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Tải tài liệu

Mời thầu

Thông báo mời thầu bao gồm tên, địa chỉ của bên mời thầu, tên và nội dung của gói thầu, các thông tin về việc mua hồ sơ mời thầu và nộp hồ sơ dự thầu, các nội dung này phải chi tiết, rõ ràng nhằm tạo thuận lợi cho việc nhà thầu chuẩn bị và nộp hồ sơ.
Bên mời thầu có trách nhiệm đăng tải thông báo mời thầu và các thông báo về việc thay đổi thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự thầu (nếu có) lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc cho Báo đấu thầu. Trường hợp đăng tải lên Báo đấu thầu, việc đăng tải được thực hiện 01 kỳ, bên mời thầu phải đảm bảo các thông tin cần đăng tải được gửi đến Báo đấu thầu tối thiểu là 05 ngày làm việc trước ngày dự kiến phát hành hồ sơ mời thầu.

Phát hành, sửa đổi, làm rõ hồ sơ mời thầu

Bên mời thầu phát hành hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu tham gia đấu thầu hoặc các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn tối thiểu 03 ngày kể từ ngày đầu tiên thông báo mời thầu được đăng tải trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Đối với nhà thầu liên danh, chỉ cần một thành viên trong liên danh mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu, kể cả trường hợp chưa hình thành liên danh khi mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu. Trường hợp có nhà thầu chưa mua hồ sơ mời thầu thì nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán hồ sơ mời thầu trước hoặc trong khi nộp hồ sơ dự thầu.
Trường hợp cần điều chỉnh, sửa đổi một số nội dung trong hồ sơ mời thầu, bên mời thầu sẽ tiến hành bằng cách gửi Quyết định sửa đổi kèm theo những nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi tới tất cả các nhà thầu đã mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu.
Trường hợp nhà thầu nhận thấy hồ sơ mời thầu có nội dung chưa rõ ràng thì nhà thầu phải gửi văn bản đề nghị đến bên mời thầu tối thiểu 03 ngày làm việc (đối với đấu thầu trong nước), 05 ngày làm việc (đối với đấu thầu quốc tế) trước ngày có thời điểm đóng thầu để xem xét, xử lý. Việc làm rõ hồ sơ mời thầu được bên mời thầu thực hiện như sau:
-  Gửi văn bản làm rõ cho tất cả các nhà thầu đã mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu;
- Trường hợp bên mời thầu xét thấy cần trao đổi trực tiếp với các nhà thầu về các nội dung chưa rõ thì sẽ tổ chức hội nghị tiền đấu thầu. Nội dung trao đổi phải được bên mời thầu tổng hợp và lập thành văn bản làm rõ hồ sơ mời thầu gửi cho tất cả các nhà thầu đã mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu;
c) Trường hợp phải sửa đổi nội dung hồ sơ mời thầu sau khi thực hiện làm rõ, bên mời thầu thực hiện sửa đổi bằng cách gửi Quyết định sửa đổi kèm theo những nội dung cần điều chỉnh, sửa đổi tới tất cả các nhà thầu đã mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu.

Chuẩn bị, nộp, tiếp nhận, quản lý, sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu

1. Chuẩn bị và nộp hồ sơ dự thầu

Sau khi mua hoặc nhận hồ sơ mời thầu, nhà thầu chuẩn bị hồ sơ dự thầu căn cứ theo các nội dung yêu cầu trong hồ sơ mời thầu. Thời gian chuẩn bị hồ sơ dự thầu được tính từ thời điểm bán hồ sơ mời thầu đến thời điểm đóng thầu. Thời gian này tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước và 40 ngày đối với đấu thầu quốc tế. Trong khoảng thời gian này, nhà thầu có thể nộp hồ sơ dự thầu trực tiếp đến bên mời thầu hoặc sửa dụng phương tiện chuyển phát nhanh để gửi hồ sơ nhưng phải đảm bảo bên mời thầu nhận được hồ sơ dự thầu của nhà thầu trước thời điểm đóng thầu.
Tất cả nhà thầu đều được phép nộp hồ sơ dự thầu. Trường hợp có nhà thầu chưa mua hồ sơ mời thầu thì nhà thầu phải trả cho bên mời thầu một khoản tiền bằng giá bán hồ sơ mời thầu trước hoặc trong khi nộp hồ sơ dự thầu.

2. Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự thầu

Bên mời thầu tiếp nhận và quản lý các hồ sơ dự thầu đã nộp theo chế độ mật cho đến khi công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Hồ sơ dự thầu và các tài liệu liên quan kèm theo hồ sơ dự thầu được gửi đến bên mời thầu sau thời điểm đóng thầu sẽ không được mở, không hợp lệ và bị loại, trừ các tài liệu nhà thầu gửi đến để làm rõ hồ sơ dự thầu theo yêu cầu của bên mời thầu hoặc các tài liệu do nhà thầu bổ sung để chứng minh tư cách hợp lệ, năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu;

3. Sửa đổi, rút hồ sơ dự thầu

Bên mời thầu chỉ cho phép nhà thầu được sửa đổi hoặc rút hồ sơ dự thầu nếu bên mời thầu nhận được văn bản yêu cầu từ nhà thầu trước thời điểm đóng thầu; Văn bản đề nghị sửa đổi hoặc rút hồ sơ dự thầu phải được gửi riêng biệt với hồ sơ dự thầu.

Thành lập tổ chuyên gia

Bên mời thầu có trách nhiệm thành lập tổ chuyên gia đánh giá hồ sơ dự thầu, thành viên của bên mời thầu có thể tham gia hoặc không nhất thiết phải tham gia tổ chuyên gia và ngược lại.
Tổ chuyên gia bao gồm các thành viên có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm, đủ trình độ chuyên môn, am hiểu về các lĩnh vực của gói thầu, dự án, có chứng chỉ về đấu thầu, có trình độ ngoại ngữ đạt yêu cầu đối với gói thầu tổ chức đấu thầu quốc tế.
Khi đánh giá hồ sơ dự thầu, tổ chuyên gia phải thống nhất cách thức thực hiện theo nhóm hoặc làm việc độc lập, cách thức đưa ra quyết định chung khi có một hoặc một số thành viên có sự đánh giá khác biệt so với đa số các thành viên còn lại.

Mở thầu

Việc mở thầu phải được tiến hành công khai và bắt đầu ngay trong vòng 01 giờ, kể từ thời điểm đóng thầu. Tất cả hồ sơ dự thầu nộp đúng theo quy định của hồ sơ mời thầu được mở thầu trước sự chứng kiến của các nhà thầu có mặt và các bên có liên quan mà không phụ thuộc vào sự vắng mặt của bất kỳ nhà thầu nào nhằm đảm bảo tiêu chí công bằng, minh bạch trong đấu thầu.
Từng hồ sơ dự thầu theo thứ tự chữ cái tên của nhà thầu sẽ được mở theo trình tự sau:
a) Yêu cầu đại diện từng nhà thầu có mặt xác nhận việc có hoặc không có thư giảm giá kèm theo hồ sơ dự thầu của mình;
b) Kiểm tra niêm phong các túi đựng hồ sơ dự thầu;
c) Mở hồ sơ và đọc rõ các thông tin về: tên nhà thầu; số lượng bản gốc, bản chụp hồ sơ; giá dự thầu ghi trong đơn dự thầu; giá trị giảm giá (nếu có); thời gian có hiệu lực của hồ sơ dự thầu; thời gian thực hiện hợp đồng; giá trị, hiệu lực của bảo đảm dự thầu; các thông tin khác liên quan;
Biên bản mở thầu được xem là tài liệu chứng minh tính khách quan, minh bạch, công bằng trong đấu thầu nên các thông tin trong lễ mở thầu phải được ghi chính xác và đầy đủ vào biên bản mở thầu. Bên mời thầu gửi cho đại diện các bên có liên quan tại buổi lễ mở thầu cho ý kiến và thống nhất ký xác nhận. Biên bản này phải được đọc to và gửi cho tất cả các nhà thầu có tên trong danh sách nộp hồ sơ dự thầu đúng quy định
Sau khi mở thầu, đại diện của bên mời thầu phải ký xác nhận vào bản gốc đơn dự thầu, thư giảm giá (nếu có), giấy ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của nhà thầu (nếu có); thỏa thuận liên danh (nếu có); bảo đảm dự thầu; các nội dung đề xuất về tài chính và các nội dung quan trọng khác của từng hồ sơ dự thầu và thực hiện quản lý bản gốc hồ sơ dự thầu theo chế độ quản lý hồ sơ mật.

Lưu ý: Bước này được áp dụng đối với tất cả các loại gói thầu và các phương thức LCNT