(+84 ) 4 62756666 +84 24 62756666 info@davilaw.vnEmail: info@davilaw.vn

CHUYÊN GIA

Xem tất cả


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • TƯ VẤN ĐÀO TẠO

  19006820 (ext 02)

 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU

  19006820 (ext 03)

 • TƯ VẤN LUẬT

  19006820 (ext 04)

 • TƯ VẤN ISO

  19006820 (ext 05)


VIDEO


Nâng cao năng lực tư vấn về đầu tư theo hình thức PPP

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Davilaw Tổng kết năm 2016

THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG

Tải tài liệu

        Đối với đấu thầu theo phương thức 1 giai đoạn 1 túi hồ sơ thì sau bước đánh giá HSDT, HSĐX của nhà thầu, ta chuyển sang bước tiếp theo luôn là Thương thảo hợp đồng. Nhưng, nếu là đấu thầu theo phương thức 1 giai đoạn 2 thúi hồ sơ, sau khi đánh giá HSDT, HSĐX về kỹ thuật ta thêm một bước tiếp theo là đánh giá HSDT, HSĐX về tài chính của những nhà thầu đã đáp ứng về mặt kỹ thuật rồi mới tiếp tục chuyển sang bước tiếp theo là Thương thảo hợp đồng.
       Vậy, quá trình Thương thảo hợp đồng phải thực hiện như thế nào, đảm bảo những nguyên tắc gì và những những công việc phải làm, chúng ta hãy cùng tham khảo bài viết dưới đây:

THƯƠNG THẢO HỢP ĐỒNG

     Nhà thầu xếp hạng thứ nhất trong danh sách xếp hạng được mời đến thương thảo hợp đồng. Trường hợp nhà thầu được mời đến thương thảo hợp đồng nhưng không đến thương thảo hoặc từ chối thương thảo hợp đồng thì nhà thầu sẽ không được nhận lại bảo đảm dự thầu.

     Việc thương thảo hợp đồng phải dựa trên cơ sở sau đây:

- Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu của tổ chuyên gia;
- Hồ sơ dự thầu và các tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu (nếu có) của nhà thầu;
- Hồ sơ mời thầu.


 
     Quá trình thương thảo hợp đồng phải đáp ứng các nguyên tắc sau đây:
- Không tiến hành thương thảo đối với các nội dung mà nhà thầu đã chào thầu theo đúng yêu cầu của hồ sơ mời thầu;
- Việc thương thảo hợp đồng không được làm thay đổi đơn giá dự thầu của nhà thầu sau khi sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch và trừ đi giá trị giảm giá (nếu có). Trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng, nếu phát hiện khối lượng mời thầu nêu trong bảng tiên lượng mời thầu thiếu so với hồ sơ thiết kế thì bên mời thầu yêu cầu nhà thầu phải bổ sung khối lượng công việc thiếu đó trên cơ sở đơn giá đã chào; trường hợp trong hồ sơ dự thầu chưa có đơn giá thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định việc áp đơn giá nêu trong dự toán đã phê duyệt đối với khối lượng công việc thiếu so với hồ sơ thiết kế hoặc đơn giá của nhà thầu khác đã vượt qua bước đánh giá về kỹ thuật nếu đơn giá này thấp hơn đơn giá đã phê duyệt trong dự toán gói thầu;

      Bên mời thầu và nhà thầu thực hiện thương thảo về những nội dung chưa rõ hoặc chưa phù hợp, thống nhất giữa hồ sơ mời thầu và hồ sơ dự thầu, giữa các nội dung khác nhau trong hồ sơ dự thầu có thể dẫn đến phát sinh, tranh chấp hoặc ảnh hưởng đến trách nhiệm của các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng. Các nội dung về sai lệch do nhà thầu đã phát hiện và đề xuất trong hồ sơ dự thầu, trường hợp hồ sơ mời thầu cho phép chào phương án thay thế thì thương thảo về phương án thay thế nếu nhà thầu có đề xuất trong hồ sơ dự thầu. Trường hợp có thương thảo về nhân sự, nhà thầu không được thay đổi nhân sự chủ chốt đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu để đảm nhiệm các vị trí chủ nhiệm thiết kế, chủ nhiệm khảo sát (đối với gói thầu xây lắp, hỗn hợp có yêu cầu nhà thầu phải thực hiện một hoặc hai bước thiết kế trước khi thi công), vị trí chỉ huy trưởng công trường.Trường hợp bất khả kháng như ốm đau, bệnh tật hoặc vì lý do nào đó mà nhân sự chủ chốt mất năng lực thực hiện công việc thì nhà thầu được quyền thay đổi nhân sự khác nhưng phải bảo đảm nhân sự dự kiến thay thế có trình độ, kinh nghiệm và năng lực tương đương hoặc cao hơn với nhân sự đã đề xuất và nhà thầu không được thay đổi giá dự thầu. Ngoài ra,  bên mời thầu và nhà thầu thương thảo về các vấn đề phát sinh trong quá trình lựa chọn nhà thầu nhằm mục tiêu hoàn thiện các nội dung chi tiết của gói thầu.
 

* Trường hợp thương thảo không thành công và cách thức xử lý:

      Trường hợp thương thảo không thành công, bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định mời nhà thầu xếp hạng tiếp theo vào thương thảo. Trường hợp thương thảo với các nhà thầu xếp hạng tiếp theo không thành công thì bên mời thầu báo cáo chủ đầu tư xem xét, quyết định hủy thầu theo quy định.