(+84 ) 4 62756666 +84 24 62756666 info@davilaw.vnEmail: info@davilaw.vn

CHUYÊN GIA

Xem tất cả


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • TƯ VẤN ĐÀO TẠO

  19006820 (ext 02)

 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU

  19006820 (ext 03)

 • TƯ VẤN LUẬT

  19006820 (ext 04)

 • TƯ VẤN ISO

  19006820 (ext 05)


VIDEO


Nâng cao năng lực tư vấn về đầu tư theo hình thức PPP

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Davilaw Tổng kết năm 2016

Mẫu phiếu đăng ký thông tin vi phạm pháp luật về Đấu thầu

Tải tài liệu

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN 
XỬ LÝ VI PHẠM PHÁP LUẬT VỀ ĐẤU THẦU

Kính gửi: Cục Quản lý đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 
A. Thông tin đơn vị đăng ký:

- Tên đơn vị đăng ký:.............................................................................................
...................................................................................................

- Số quyết định: .....................................................................................................................................................................................................

- Ngày quyết định: .....................................................................................................................................................................................................

B. Thông tin tổ chức, cá nhân bị xử lý vi phạm:

- Tên tổ chức, cá nhân vi phạm:...................................................
....................................................................................................

- Địa chỉ: ......................................................................................................................................................................................
- Hình thức xử lý vi phạm:

       Cảnh cáo
       Phạt tiền (số tiền)
       Cấm tham gia hoạt động đấu thầu (thời gian cấm)

- Lý do xử lý vi phạm: ...........................................................................................
 

 

.........., ngày  ............. tháng ........ năm........
Đại diện hợp pháp của đơn vị đăng ký
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)