(+84 ) 4 62756666 +84 24 62756666 info@davilaw.vnEmail: info@davilaw.vn

CHUYÊN GIA

Xem tất cả


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • TƯ VẤN ĐÀO TẠO

  19006820 (ext 02)

 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU

  19006820 (ext 03)

 • TƯ VẤN LUẬT

  19006820 (ext 04)

 • TƯ VẤN ISO

  19006820 (ext 05)


VIDEO


Nâng cao năng lực tư vấn về đầu tư theo hình thức PPP

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Davilaw Tổng kết năm 2016

Mẫu Phiếu đăng ký thông tin kết quả lựa chọn Nhà thầu (áp dụng đối với gói thầu XL, TV, phi TV và HH

Tải tài liệu

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

(áp dụng đối với gói thầu xây lắp, tư vấn, phi tư vấn và hỗn hợp)

 
Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 
Tên bên mời thầu: ...................................................................................................
...............................................................................................................

Địa chỉ:....................................................................................................................................................................................................................................

Điện thoại/fax/email:.............................................................................................................................................................................................................

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:
 

STT Tên dự án
 
Tên gói thầu1     Số thông báo mời thầu2 Hình thức lựa chọn nhà thầu1     Giá gói thầu1   Giá trúng thầu 3 Nhà thầu trúng thầu3 Loại hợp đồng3 Thời gian thực hiện hợp đồng3 Quyết định phê duyệt4
1                    
2
 
                   
...
 
                   

........ ,ngày ........ tháng ........năm ........
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

1Ghi theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.
2 Ghi theo số thông báo mời thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đối với gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.
3Ghi theo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đối với thông tin về nhà thầu trúng thầu cần nêu rõ tên thành viên đứng đầu và các thành viên còn lại trong trường hợp là liên danh.
4Cần ghi rõ số văn bản, ngày và chức danh của người phê duyệt.