(+84 ) 4 62756666 +84 24 62756666 info@davilaw.vnEmail: info@davilaw.vn

CHUYÊN GIA

Xem tất cả


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • TƯ VẤN ĐÀO TẠO

  19006820 (ext 02)

 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU

  19006820 (ext 03)

 • TƯ VẤN LUẬT

  19006820 (ext 04)

 • TƯ VẤN ISO

  19006820 (ext 05)


VIDEO


Nâng cao năng lực tư vấn về đầu tư theo hình thức PPP

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Davilaw Tổng kết năm 2016

Mẫu Phiếu đăng ký thông tin danh sách ngắn

Tải tài liệu

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN DANH SÁCH NGẮN

(Danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển/danh sách nhà thầu được mời tham dự thầu đối với đấu thầu hạn chế/danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm)

Kính gửi: Báo Đấu thầu - Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Tên bên mời thầu:1..................................................................................................................................................................................................................

Địa chỉ:2...................................................................................................................................................................................................................................

Điện thoại/fax/email: ............................................................................................................................................................................................................

Mã số thuế:..............................................................................................................................................................................................................................

Đề nghị Báo Đấu thầu đăng tải thông báo danh sách ngắn với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: [ghi theo tên gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt] ..................................................................................................

2. Hình thức lựa chọn nhà thầu: [ghi theo hình thức lựa chọn nhà thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt] .............................................

3. Tên dự án: [ghi tên dự án] ..................................................................................
...............................................................................................................

4. Quyết định phê duyệt danh sách ngắn: [ghi rõ số văn bản, ngày và chức danh của người phê duyệt] ........................................................................

5. Danh sách ngắn (Danh sách nhà thầu trúng sơ tuyển đối với đấu thầu rộng rãi có sơ tuyển/danh sách nhà thầu được mời tham dự thầu đối với đấu thầu hạn chế/danh sách nhà thầu có hồ sơ quan tâm đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời quan tâm):

STT Tên nhà thầu 3 Địa chỉ của nhà thầu Nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu đăng ký hoạt động 4
1      
2      
3      
...      

........ ,ngày ........ tháng ........năm ........
Đại diện hợp pháp của bên mời thầu
 (Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu)

 1,2 Ghi chính xác tên, địa chỉ bên mời thầu để làm căn cứ xuất hóa đơn.
3Trường hợp là liên danh cần nêu rõ tên thành viên đứng đầu và các thành viên còn lại.
4Trường hợp đấu thầu quốc tế phải ghi rõ nước hoặc vùng lãnh thổ nơi nhà thầu đăng ký hoạt động.