(+84 ) 4 62756666 +84 24 62756666 info@davilaw.vnEmail: info@davilaw.vn

CHUYÊN GIA

Xem tất cả


HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

 • TƯ VẤN ĐÀO TẠO

  19006820 (ext 02)

 • TƯ VẤN ĐẤU THẦU

  19006820 (ext 03)

 • TƯ VẤN LUẬT

  19006820 (ext 04)

 • TƯ VẤN ISO

  19006820 (ext 05)


VIDEO


Nâng cao năng lực tư vấn về đầu tư theo hình thức PPP

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ

Davilaw Tổng kết năm 2016


Biểu mẫu đấu thầu

 • Đăng tải TT
 • Kết quả LCNT
 • Phi tư vấn
 • Tư vấn
 • MSHH
 • Xây lắp
 • Kế hoạch LCNT

THÔNG TIN ĐẤU THẦU

 • Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Mua sắm hàng hóa
 • Xây lắp
 • Tư vấn
 • Hỗn hợp
 • Phí tư vấn
STT Số KHLCNT Tên dự án Tên chủ đầu tư Ngày đăng tải Tổng mức đầu tư
Xem tất cả
STT Số TBMT Bên mời thầu Tên gói thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm đóng thầu Hình thức dự thầu Dự thầu
Xem tất cả
STT Số TBMT Bên mời thầu Tên gói thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm đóng thầu Hình thức dự thầu Dự thầu
Xem tất cả
STT Số TBMT Bên mời thầu Tên gói thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm đóng thầu Hình thức dự thầu Dự thầu
Xem tất cả
STT Số TBMT Bên mời thầu Tên gói thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm đóng thầu
Xem tất cả
STT Số TBMT Bên mời thầu Tên gói thầu Thời điểm đăng tải Thời điểm đóng thầu Hình thức dự thầu Dự thầu
Xem tất cả

Kết quả

 • Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
 • Mua sắm hàng hóa
 • Xây lắp
 • Tư vấn
 • Hỗn hợp
 • Phí tư vấn


Gói dịch vụ

Gói Call Center

100,000 / tháng

Gói Standard

250,000 / tháng

Gói Medium

450,000 / tháng

Gói Vip

800,000 / tháng

DÙNG THỬ NGAY